Ved fremsendelse af ”mail for rekvirering af brugerprofil og password” erklærer jeg mig enig i følgende:


Ansvar
Jeg accepterer, at System & Metode, som hoster systemet, på intet tidspunkt kan gøres ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af goodwill, tabte data eller reetablering af data, direkte eller indirekte tab, udeblevne besparelser eller manglende indfrielse af forventninger. System & Metode kan ligeledes ikke drages til ansvar for systemets manglende tilgængelighed eller kapacitet.

Jeg vil tillige respektere andres arbejde og tilstedeværelse på systemet. Jeg vil på intet tidspunkt fortage destruktive handlinger mod systemet, mod andre brugere eller deres løsninger. Jeg vil ikke forsøge at kopiere eller på anden måde stjæle information, viden og kildekode. Jeg vil ikke misbruge min adgang til at udføre handlinger, som enten direkte eller indirekte vil skade eller påføre andre tab. Jeg vil ikke videregive eller dele min adgang med andre.

 

Får jeg viden om, at andre bryder eller forsøger at bryde ovenstående regler, er det min pligt at informere System & Metode øjeblikkeligt.


Tavshedspligt
Jeg vil opretholde tavshedspligt overfor tredjemand, om forhold jeg måtte få kendskab til i forbindelse med brugen af systemet.


Opsigelse
Jeg er indforstået med at brud på ovenstående erklæring medfører øjeblikkelig bortvisning, opsigelse af adgang samt evt. retsligt efterspil.

System & Metode kan desuden på et hvilket som helt tidspunkt opsige adgangen med 30 dages varsel.